Reglementaire aspecten


 

De toepasselijke communautaire regelgeving:

 

Het gebruik van koudemiddelen wordt geregeld door:  

  • KYOTO-protocol (HFK)
- De Europese verordening nr. 842/2006 inzake gefluoreerde broeikasgassen, de zogenoemde F-Gas.
- De verordeningen nr. 303/2008 en nr. 307/2008 voor toepassing van de verordening nr. 842/2006.
- De verordening nr. 1516/2007 inzake de toepasselijke controlevereisten van lekkages. 

  • MONTREAL-protocol (CFK, HCFK, halonen)
- De verordening nr. 1005/2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen.

  • Afvalrichtlijn
- Richtlijn 2008/98 CE van 19 november 2008.

  • Verordening betreffende de etikettering van producten
- CLP-verordening n°1272 /2008/EG.

Europese reglementeringen van toepassing op dienstverlening rond koelinstallaties en koudemiddelbehandeling:

Enkele voorbeelden van artikelen met betrekking tot koudemiddelen:

Begrip "terugwinning"
Conform artikel 2 van de Verordening (EG) n°842/2006 van 17 mei 2006 inzake gefluoreerde broeikasgassen is het verzamelen en opslaan van gefluoreerde broeikasgassen uit machines, apparatuur en houders enkel toegestaan door conform artikel 5 gecertificeerde techniekers.
Terugwinning, met het oog op recycling, regeneratie of vernietiging geschiedt, vóór de definitieve verwijdering van de
apparatuur en in voorkomend geval tijdens de service en het onderhoud daarvan.

Begrip "afval"
Elke stof of elk voorwerp waarvan de houder zich ontdoet of zich moet ontdoen krachtens de geldende nationale bepalingen en opgenomen in de geharmoniseerde Europese lijst van afvalstoffen - EURAL - conform de bijlage bij beschikking nr. 2000/532/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 3 mei 2000.

Begrip "gevaarlijk afval"
Gevaarlijk afval is afval dat gevaarlijk is voor mens, dier of milieu. Als gevaarlijke afvalstoffen worden in ieder geval aangewezen de afvalstoffen die in de EURAL afvalstoffenlijst met een asterisk worden aangeduid overeenkomstig Richtlijn 91/689/EEG van 12 december 1991 betreffende gevaarlijke afvalstoffen.

Begrip "begeleidingsbrief bij vervoer van gevaarlijk afval"
Vervoerders van gevaarlijke afvalstoffen moeten over een begeleidingsbrief (transport identificatie formulier) beschikken. Op het vervoer van gevaarlijke afvalstoffen is daarnaast ook de ADR-regelgeving van toepassing.
Er worden ondermeer eisen aan de verpakking, de etikettering en de informatie op het begeleidingsdocument opgelegd.
Voor het transport van gevaarlijk afval aan een verwerker in het buitenland geldt de EG-verordening 259/93 ‘betreffende toezicht en controle op de overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en uit de EG', kortweg de EVOA.

Enkele begrippen rond afvalwater- en energiedragerbehandeling

"WATER MAAKT DEEL UIT VAN ONS NATIONAAL PATRIMONIUM"
Water is geen gewoon handelswaar maar een erfgoed dat als zodanig beschermd, verdedigd en behandeld
moet worden.

Waterrichtlijn: Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling
van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid legt de verplichting op om tegen
uiterlijk 2015 tot een "goede ecologische en chemische kwaliteit" van het oppervlaktewater te komen binnen
de gehele Europese Unie.

Aangezien industriële lozing van afvalwater in collectieve waterafvoervoorzieningen verboden is, dient industrieel
afvalwater te worden behandeld (recyclage of eliminatie) als een afvalstof bij een daartoe geautoriseerde instelling. Hierbij dient de traceerbaarheid gewaarborgd te worden en indien het over een gevaarlijke afvalstof handelt zoals voorzien in Richtlijn 91/689/EEG betreffende gevaarlijke afvalstoffen, zal de ontdoener er over waken dat er een begeleidingsdocument bij het transport aanwezig is en dat de verwerking door middel van een attest bevestigd wordt.

Reglementair onderhoud: drukapparatuur

Het onderhoud van drukapparatuur is gereglementeerd door PED97/23/CE met betrekking tot koelsystemen en drukapparatuur in Europa: Richtlijn Pressure Equipment Directive DESP 97/23/CE.

Wilt u meer weten over de reglementering die van kracht is op uw grondgebied, contacteer uw Climalife vertegenwoordiger.