GOOD PRACTICE VOOR HOGEDRUK CILINDERS


Preventie van de risico’s van cilinders met vloeibare gassen: een verantwoordelijkheid voor iedereen!

 

 

 

Om de veiligheid van de werknemers, de productielocaties en de omgeving te
beschermen, zet de Dehon Groep zich dagelijks in om zijn manier van werken en denken
over veiligheid te verbeteren. Om die reden heeft Climalife sinds 2020 een project voor
een veiligheidscultuur opgestart, begeleid door een team van deskundigen, om nog
verder te gaan in de beheersing van risico’s.

Drie pijlers staan centraal om te zorgen voor een optimale veiligheid:
- Technologie (materialen, apparatuur)
- Het management systeem
- De organisatorische en menselijke factoren.

 

 

De risico’s verbonden aan onze verpakking maken integraal deel uit van dit project. Het is onze verantwoordelijkheid en die van onze klanten, om de gezamenlijke regels toe te passen om mogelijke incidenten te voorkomen.

 

Om vooruitgang te boeken op het gebied van de veiligheidscultuur moet de waakzaamheid op organisatorisch vlak worden opgevoerd. Manuele handelingen, waarbij menselijke fouten niet altijd kunnen worden vermeden, moeten centraal komen te staan bij het voorkomen van risico’s.

 

De inspanning moet collectief zijn: het informeren en sensibiliseren van de operatoren die de cilinders hanteren is van cruciaal belang om de gevaren te identificeren.

 


Hoe moet men omgaan met cilinders onder druk om incidenten te voorkomen?

 


De richtlijnen voor het gebruik van vervoerbare apparatuur onder druk zijn vastgelegd in de Europese Richtlijn 2014/68 EU en de ADR (Overeenkomst inzake het vervoer van gevaarlijke goederen), hoofdstuk P200. Cilinders onder druk die worden gebruikt voor het verpakken, terugwinnen of tijdelijke opslag van koudemiddelen, drijfgassen, blusmiddelen en andere vloeibare gassen, zijn ontworpen om de veiligheid van de materialen en het personeel te waarborgen. Het is echter belangrijk dat de regels in acht worden genomen.


Helaas worden er te veel incidenten geconstateerd bij het terugsturen van verpakkingen naar onze productievestigingen, en dit als gevolg van een verkeerde behandeling ter plaatse. Iedereen heeft de plicht om zijn rol te spelen bij de toepassing van de onderstaande regels.

 


Deze lijst is verre van volledig, maar herinnert aan de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen die men moet treffen om ongevallen te voorkomen.

 • Voordat u een vloeibaar gas hanteert, is het belangrijk het infoblad met technische gegevens en het veiligheidsinformatieblad van het product te raadplegen (vrij beschikbaar op www.quickfds. com). Als u twijfels heeft over het product of de verpakking waarin het geleverd wordt, staan onze afdelingen Technische Ondersteuning / Kwaliteit & Veiligheid tot uw beschikking om uw vragen te beantwoorden.

 

 • Cilinders terugbrengen zoals die bij u werd afgeleverd. Kranen moeten altijd worden beschermd (b.v. fles met hoed / fles met kraag) en het is verboden de originele cilinder te veranderen door er een nieuw element aan toe te voegen (bijv. een nieuwe kraan erop lassen). Als ze niet beschermd zijn, vormen verpakkingen een risico tijdens het vervoer en in onze productielocaties.

 

 • Cilinders voor staalafnames worden geleverd met een blanco etiket dat moet worden ingevuld om het te analyseren vloeibare gas te vermelden. Vergeet niet dit etiket op de fles te plakken zodra u die naar ons laboratorium stuurt.

 

 • Er zijn tegenwoordig verschillende soorten gas op de markt, ontvlambaar, niet-ontvlambaar, CO2 gas, HFO/HFK-mengsels, enz. Voor een deugdelijk recycling van gefluoreerde broeikasgassen mag u bij de terugwinning van deze vloeistoffen niet verschillende producten binnen één recuperatiecilinder mengen.

 

 • Verwar de recuperatiecilinders met gebruikt vloeibaar gas die op het etiket vermeld staat en naar onze vestigingen moeten worden teruggebracht, niet met transfercilinders die ter beschikking zijn gesteld voor uw onderhoudswerken en die leeg moeten worden teruggebracht.

 

 • Overvul de recuperatiecilinders nooit. Behalve de gevolgen voor het milieu van het weglekken in de atmosfeer, kan de verspreiding van de vloeistof ook verstikking veroorzaken of andere effecten die verband houden met het wegspuiten, zoals brandwonden. Overvullen is daarom mogelijk gevaarlijk, vooral in kleine ruimten zoals in voertuigen van technici of bij het vervoer van de verpakkingen naar een erkend centrum. Controleer of de recuperatiecilinder geschikt is en controleer de vulfactor van de vloeistof. Deze laatste informatie staat vermeld op het etiket op de cilinder.

 

 • Bescherm de cilinder tegen zonlicht en respecteer de minimum en maximum temperatuur die op de verpakking staat. Anderzijds is het ook verboden de flessen op te slaan bij temperaturen onder nul die het staal van de flessen zouden kunnen verzwakken.

 

 • Gooi de verpakking niet van op een hoogte en laat deze ook niet vallen.

 

 • Verhit de verpakking niet met open vuur of een
  vlam.

 

 

Hanteren van hogedruk cilinders: Preventie en good practice