Het effect van quota’s op de markt voor koeling en airconditioning


De nieuwe F-Gas II-regelgeving introduceert een geheel nieuw mechanisme voor de stapsgewijze vermindering van het HFK-verbruik tot 2030, om de vermindering van gefluoreerde broeikasgassen te verzekeren. Deze stapsgewijze vermindering (phase down) heeft veel invloed op de koeling en airconditioning industrie, die de manier waarop gefluoreerde gassen gebruikt worden snel moet aanpassen.

 

quotas f-gas

Alain Lelièvre-Damit, verantwoordelijke inkoop koudemiddelen en coördinator van de Climalife-activiteiten in Europa, legt ons concreet uit welke invloed het reglement 517/2014 CE heeft op de hoeveelheid op de markt gebrachte koudemiddelen.

 
Mijnheer Lelièvre-Damit, kunt u ons in het kort uitleggen wat een quota is volgens de nieuwe regelgeving F-Gas II?
A.L.D.: Een quota is de globale hoeveelheid HFK-koudemiddelen uitgedrukt in ton CO2-equivalent die de producenten en importeurs op de markt mogen brengen. Eind 2014 heeft de Europese Commissie elke producent en importeur een jaarlijks quota opgelegd, voor stapsgewijze vermindering van de hoeveelheid die op de markt wordt gebracht tot 2030.
 
Op welke basis heeft de Europese Commissie die quota’s toegewezen?
A.L.D.: De toewijzingsbasis voor de quota’s komt overeen met de gemiddelde hoeveelheid van alle soorten HFK uitgedrukt in CO2-equivalent die tussen 2009-2012 op de markt werd gebracht in de Europese Unie. Dit wordt berekend op basis van de gegevens die door de producenten en importeurs van HFK’s zijn gedeclareerd (volgens artikel 6 van het voorgaande reglement F-Gas 842/2006), die zijn gecompileerd door het Europees milieuagentschap. Concreet is dat ongeveer 180 miljoen tonCO2-equivalent. Gezien het feit dat de gemiddelde GWP voor een koudemiddel 2000 is, komt dit overeen met een volume van 90.000 ton.
 
Kunnen professionals die koudemiddelen gebruiken in de praktijk beschikken over
dezelfde hoeveelheid HFK-middelen op de markt in de komende jaren?
A.L.D.: U moet het doel van deze wetgeving goed begrijpen: het beperken van de invloed op de klimaatverandering. Door dit nieuwe mechanisme van ton CO2-equivalent te gebruiken (dat wil zeggen, het gewicht in kg van een koudemiddel vermenigvuldigd met zijn GWP), is het duidelijk dat de producenten en importeurs keuzes moeten maken over de hoeveelhedenproduct die ze in de komende jaren op de markt brengen. Als een producent/importeur namelijk 100 kg R-404A met een GWP van 3922 op de markt brengt, verbruikt hij 392,2 ton CO2-equivalent van zijn quota. Als hij een koudemiddel met een lager GWP op de markt brengt, zoals R-448A met een GWP van 1387, verbruikt hij slechts 138,7 ton CO2-equivalent. Bovendien kunnen we gezien de aanzienlijke phase down vanaf 2018, 37% vermindering van de op de markt gebrachte HFK in ton CO2-eq. een belangrijke vermindering van de beschikbaarheid van producten met een hoge GWP verwachten, zoals R-404A, R-507A … In de drie komende jaren zal het aanbod van deze koudemiddelen dalen, ver voor het verbod in 2020.

 


Quotas

Hebben de quota’s uitsluitend invloed opp de beschikbaarheid van koudemiddelen of zijn erook andere gevolgen?
A.L.D.: Het lijkt me vanzelfsprekend dat door de quota’s en het mechanisme van ton CO2-equivalent, een product dat meer ton CO2-equivalent verbruikt in de toekomst minder beschikbaar zal zijn, zoals ik dat al benadrukte. En zoals we allemaal
weten, kost een zeldzaam product altijd meer dan een standaard product. Daarom zien we nu al aankondigingen voor prijsverhogingen door de producenten van gefluoreerde producten op de Europese markt.
 
Welke strategie moet geïntroduceerd worden om de bestaande installaties op HFK te behouden?
A.L.D.: Er bestaan al vervangende oplossingen voor koudemiddelen met een hoge GWP, die zich al een aantal jaren op de markt bewezen hebben. Perfomax® LT (R-407F), een vervangend product voor R-404A, is hier een goed voorbeeld van. Climalife loopt altijd voorop en was één van de eersten die Performax® LT aanbood, wat wereldwijd het eerste alternatief met een lager GWP is geworden voor R-404A. Dit koudemiddel wordt al veel gebruikt in commerciële en niet commerciële koude-installaties. Zijn GWP van 1825 is bovendien 50% lager dan die van R-404A: 3922. De feedback is bevredigend. Het is een eenvoudig te gebruiken product in het geval van een conversie, waar weinig investeringen voor nodig zijn. Gelijktijdig zijn nieuwe moleculen/mengsels HFO/HFK met een lager GWP ontwikkeld door de producenten, vooruitlopend op deze regelgeving en om te voldoen aan de behoeften van professionals. 

Deze zijn ook al verkrijgbaar op de markt en voldoen aan de verbodscriteria van F-Gas II. Bovendien bieden deze nieuwe oplossingen het voordeel dat ze energie-efficiënter zijn, een niet te verwaarlozen criterium waar door de installateurs rekening mee moet worden gehouden. Wij raden aan om nu al vooruit te lopen op het omschakelen van koudemiddelen met een hoog GWP in bestaande installaties, volgens een basisregel: alleen installaties in goede staat met een goede werking en prestaties, kunnen worden omgebouwd. Het eerste doel is het verlengen van de levensduur van de installatie, dus zoveel mogelijk alle componenten ervan behouden om het economische- en milieueffect van de operatie te beperken, de investeringen laag te houden en de afschrijving van de bestaande installaties te garanderen. Met de oplossing moeten thermodynamische prestaties kunnen worden behaald die beantwoorden aan de behoeften. Een diagnose en een haalbaarheidsstudie zijn dus nodig voordat wordt besloten tot een drop-in of een ombouw met mengsels op basis van HFK‘ s.

Climalife helpt zijn klanten bij het testen van deze nieuwe moleculen in hun systemen, en deelt zijn technische ervaring om ze te begeleiden bij de keuze van het koudemiddel die het beste aan hun verwachtingen en specifieke toepassingen
voldoet.

 

En wat raadt u aan voor toekomstige nieuwe installaties? 

A.L.D.: Momenteel zijn verschillende types nieuwe moleculen verkrijgbaar op de markt. Niet brandbare, licht brandbare of bijzonder brandbare producten, gefluoreerde of niet-gefluoreerde producten, niet giftige tot bijzonder giftige producten, lagedruk of hogedrukproducten, er is niet één standaard oplossing voor alle toepassingen in koude en airconditioning. Zo moet ook bij de bouw van een nieuwe installatie de keuze van het koudemiddel bestudeerd worden, rekening houden met een bepaald aantal technische, economische en milieuparameters voor de betreffende toepassing. Het geschikte koudemiddel zal bepaald worden aan de hand van meerdere criteria, er moet onder andere rekening gehouden worden met:


• de GWP van het koudemiddel,
• de koudeproductie,
• de energie-efficiëntie,
• het gebruik van het gekozen koudemiddel,
• de veiligheid,
• de rentabiliteit.

 Dit nieuwe phase-down mechanisme brengt aanzienlijke veranderingen met zich mee voor de koeltechnische industrie, zoals u ons hebt uitgelegd. Hoe ziet u deze verandering in de komende jaren?

A.L.D.: De koudemarkt heeft al eerder veranderingenondergaan. In het begin, in 1830, gebruikten we bijzonder gevaarlijke, moeilijk te beheersen of weinig doeltreffende producten(NH3, SO2, CCl4, H2O ...) met als voornaamste doel het bewaren van voedingsmiddelen. Achtereenvolgende regelgevingen hebben de markt gedwongen technisch uitvoerbare en makkelijk toepasbare oplossingen te vinden om de installaties die nog in perfecte staat verkeerden, duurzaam te blijven gebruiken. CFK’s werden al vervangen door HCFK’s, en HCFK’s weer door HFK’s die op hun beurt zullen worden vervangen door HFO’s en andere technologieën. Elke verandering creëert opportuniteitenvoor alle spelers in de markt.

De koelingsindustrie moet zich hieraan tamelijk snel aanpassen. We kunnen niet op het jaar 2020 wachten om te reageren, dan is het te laat!

 

Ter afsluiting, welke middelen heeft u als marktleider in de distributie van in Europa gebruikt om uw klanten te begeleiden bij deze verandering? 

A.L.D.: Sinds 2010 gebruiken wij extra middelen om vooruit te lopen op deze ontwikkeling van de regelgeving. Wij hebben als eerste koudemiddelen met een lager GWP als Performax® LT, Solstice® ze of R-448A op de markt gebracht en hebben tegelijkertijd ons globale oplossingenaanbod op het gebied van koude- en warmtedragers, koeloliën,detectieapparatuur voor lekken uitgebreid om op deze verandering te reageren. Bovendien nemen wij actief deel aan verschillende
professionele evenementen die in Europa georganiseerd worden, om de installateurs en eindgebruikers te informeren over de toekomstige nieuwe producten en onze technische expertise met hen te delen. Wij organiseren onze eigen technische conferentiedagen in samenwerking met onze leveranciers, om onze klanten concreet het gebruik van deze nieuwe oplossingen uit te leggen, volgens hun behoeften.

Wij bieden ook een modellering aan om de verschillende oplossingen in bestaande of nieuwe installaties te vergelijken. Om de professionals in de sector koeling, airconditioning, verwarming en EnR dagelijks te begeleiden, heeft Climalife een smartphone-app ontworpen, ‘F-Gas Solutions’. Deze eenvoudige, pedagogische en gratis app vereenvoudigt de regelgeving ‘G-Gas II’ en biedt in een paar klikken
een echt antwoord.

 

   

ALAIN LELIÈVRE DAMIT, VERANTWOORDELIJKE INKOOP
KOUDEMIDDELEN EN COÖRDINATOR VAN
DE CLIMALIFE-ACTIVITEITEN IN EUROPA

 

 
 

Refrigerant Quotas table