REACH: Het ECHA heeft een kandidatenlijst opgemaakt van zeer zorgwekkende stoffen...


Het ECHA (European Chemicals Agency, Europees agentschap voor chemische stoffen) heeft op 28 oktober 2008 een lijst op de website gepubliceerd met 15 zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) welke autorisatie behoeven. Deze kandidatenlijst, bij artikel 59.1 van de REACH verordening, identificeert SVHC voor eventuele toevoeging aan bijlage XIV van de verordening (bijlage "autorisatie").

Stoffen die op de kandidatenlijst voorkomen zijn niet onderworpen aan een beperking als dit niet in bijlage XIV wordt vermeld: zij kunnen te allen tijde op de markt worden gebracht (zuiver, gemengd of toegevoegd aan een artikel). Leveranciers zijn echter verplicht informatie over deze stoffen te verstrekken.

Informatieregels voor SVHC worden hieronder beschreven:

 

Voor preparaten :

  • Als het preparaat gevaarlijk is volgens richtlijn 1999/45/EG, moeten leveranciers hun klanten een veiligheidsinformatieblad verstrekken, volgens bijlage II van REACH.
  • Als het preparaat niet gevaarlijk is volgens richtlijn 1999/45/EG, moeten leveranciers een veiligheidsinformatieblad op verzoek van de klant verstrekken, volgens bijlage II van REACH als minstens 0,1% van een PBT-stof of vPvB-stof of VHC-stof in het preparaat aanwezig is.

Voor artikelen :

  • Als een artikel meer dan 0,1% van een VHC-stof bevat, moet de leverancier de afnemer van het artikel voldoende informatie (indien beschikbaar) verstrekken om uit te leggen hoe het artikel in alle veiligheid moet worden gebruikt, inclusief minimaal de naam van de VHC-stof.
  • Als de afnemer een klant is, verstrekt de leverancier op verzoek van de klant een veiligheidsinformatieblad binnen 45 dagen na ontvangst van het verzoek.
  • Vanaf 1 juni 2011 moeten alle producenten en importeurs van artikelen bij ECHA bekend maken of het artikel een geautoriseerde stof bevat, 6 maanden nadat de stof aan bijlage XIV is toegevoegd en volgens de 2 onderstaande voorwaarden:
    - Hoeveelheid stof hoger dan 1 ton/jaar.
    - Meer dan 0,1% van de stof aanwezig in het artikel.


In overeenstemming met de huidige kandidatenlijst brengt Climalife vanaf 1 januari 2009 geen SVHC-stoffen op de markt (zuiver of in preparaat).

Voor meer informatie: www.echa.europa.eu

ECHA = European Chemicals Agency, Europees agentschap voor chemische stoffen Helsinki
CMR = Cancérigène, Mutagen, toxic to the Reproduction, carcinogeen, mutageen of reproductietoxisch
PBT = Persisting, Bioaccumulable, Toxic, persistent, bioaccumulerend en toxisch
vPvB = very Persisting, very Bioaccumulable, zeer persistent en zeer bioaccumulerend
SVHC = Substances Very High Concern, zeer zorgwekkende stoffen
MSDS = Material Safety Data Sheets, veiligheidsinformatieblad

 

Datum : 27/04/09