Tekorten: wat zijn de belangrijkste oorzaken?


Talrijke industrieën hebben te kampen met bevoorradingsproblemen die veelal worden veroorzaakt door het aanwakkeren van de economie na de coronacrisis. Wat is er nu echt gaande?

 

 

Al enkele maanden is er sprake van tekorten, hetgeen de toeleveringsketens beïnvloed. Door de pandemie mondde de economie uit in een recessie, maar de snelheid waarmee de economie zich herstelde, heeft talloze industriesectoren verrast, waardoor ze nu met grondstoffentekorten kampen. Dat is echter niet de belangrijkste oorzaak.

 

Zeetransport ontregeld


Toen de coronacrisis in Azië en daarna in Europa en de Verenigde Staten uitbrak, nam de wereldwijde handel af en zag de zeetransportsector zich genoodzaakt bijpassende maatregelen te nemen. Transporteurs krompen hun vloot in, lege containers stapelden zich op in de havens en de productie van stalen containers daalde, waardoor het aanbod afnam.

 

Toen de economie zich herstelde, werd de vraag aangewakkerd door de e-commerce, die op zijn beurt profiteerde van het spaargedrag en thuiswerken van mensen. Aangezien de onlinebestellingen voornamelijk betrekking hebben op materiaal dat in Azië wordt geproduceerd, hebben de scheepvaartmaatschappijen uit voorzichtigheid geleidelijk hun verbindingen hersteld, met als gevolg een tekort aan containers.

 


Bovendien is het niet mogelijk de productie van containers te versnellen. Er was niet alleen een gebrek aan containers, maar er ontstonden ook opstoppingen in de havens. De aangewakkerde economie en het tekort aan havenarbeiders en vrachtwagenchauffeurs door de quarantainemaatregelen, zorgden voor nog meer vertraging in de havens en veroorzaakten een domino-effect: explosieve prijsstijgingen en nog langere levertijden, nu al maandenlang.

 


Groot gebrek aan grondstoffen

 

Het tekort aan grondstoffen en onderdelen leidde tot een wereldwijde crisis in de industrie: van de bouw, de voedingsindustrie tot de automobielindustrie. Hout, aluminium, ijzer en kunststof zijn enkele voorbeelden van grondstoffen die onder druk kwamen te staan.


Hout: voor het tekort aan hout zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. Met name de lanceringsmaatregelen in de Verenigde Staten stuwden de vraag op.

 

In Europa was er vanwege de milieueisen met betrekking tot CO2-reductie meer constructiehout nodig en tijdens de lockdowns staken huishoudens meer geld in het renoveren van hun huis.

 

Naast economische oorzaken waren er ook geopolitieke oorzaken: toen Donald Trump besloot belasting te heffen op Canadees hout kochten Amerikaanse bedrijven hun hout in Europa.

 

Aangezien Chinese en Amerikaanse spelers bereid waren meer te betalen voor Europees hout explodeerden de prijzen en liepen de levertijden op. Dat had weer zijn weerslag op de prijs en de beschikbaarheid van transportpallets.


Staal: werd eveneens schaarser door de stijgende vraag uit China en de Verenigde Staten en het stilleggen van staalfabrieken, die nu moeite hebben hun achterstanden weg te werken.

 

We moeten echter niet uit het oog verliezen dat er ook lange-termijnoorzaken zijn, zoals het schaarser worden van de hulpbronnen en de ongelijke verdeling ervan wereldwijd. In de nabije toekomst zal de beschikbaarheid van stalen verpakkingen kunnen afnemen, hetgeen gevolgen zal hebben voor de levertijden en de prijs van technische vloeistoffen in cilinders en vaten.


Dit heeft bovendien, om dezelfde redenen, ook invloed op andere grondstoffen zoals bijvoorbeeld glycol en bestanddelen van compressoroliën. Daarnaast is de situatie vanwege noodweer in de Verenigde Staten en overmacht bij bepaalde fabrikanten nog verder verslechterd.

 

 

Halfgeleiders, een geval apart


De internationale markt van de halfgeleiders heeft met een ongekende situatie te maken, die vooral verband houdt met de technologieoorlog tussen de grote industriële mogendheden.

 

Halfgeleiders - kleine elektrische componenten - zitten in miljarden elektronische apparaten.
Er zijn maar weinig landen waar bedrijven de technologie, knowhow en het geld bezitten om halfgeleiders te fabriceren. Bijgevolg hebben de landen met industrieën die geen goederen meer kunnen produceren en uitvoeren, een deel van hun economisch herstel aanzienlijk belemmerd zien worden.

 

Duitsland, Frankrijk en 14 andere Europese landen hebben dan ook de handen ineengeslagen om dit probleem van een te grote afhankelijkheid op te lossen. Als gevolg van de verschillende lockdowns is de vraag naar computerapparatuur geëxplodeerd. De komst van 5G heeft fabrikanten doen besluiten de prioriteit te geven aan de telecomsector boven de automobielindustrie. Voor onze activiteiten heeft dit tot gevolg dat de levertijden van bijvoorbeeld lekdetectoren zijn opgelopen.


Door uiteenlopende oorzaken van deze tekorten moeten de spelers in onze ketens nauwer samenwerken en anticiperen. Verminderen, hergebruiken en recyclen zijn in deze tijd waarin grondstoffen steeds moeilijker verkrijgbaar zijn, relevanter dan ooit.